0€
3000000€

 

Poplatky na katastri 

 

Poplatky:  
vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) 8,00 €
kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej
mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4
8,00 €
vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo
grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na
liste formátu A4 v mierke mapy,
8,00 €
kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov.
8,00 €
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín  3,00 €
VKLAD DO KATASTRA:  
návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
(t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva).
Správa katastra by o úrýchlenom návrhu mala rozhodnúť do 30 od doručenia návrhu.
66,00 €
urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra
nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo
predkupného práva). Správa katastra by o urýchlenom návrhu mala rozhodnúť do
15 dní od doručenia návrhu.
265,00 €
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov
právnych úkonov (napr. darovacia zmluva súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena - práva
doživotného užívania) poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.
ĎALŠIE INFORMÁCIE Z KATASTRA  
vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel 8,00 €
poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k
nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo
poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia
3,00 €
poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru
geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci
jedného katastrálneho územia
16,50 €
poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných
spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
6,50 €
overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 26,50 €
overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 6,50 €
vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 €